Cookie beleid Rohda

De website van Rohda is in technisch beheer van KorfbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam : Amsterdamsche Korfbal Club. RECHT OP HET DOEL AF. (Hierna noemende vereniging)

 2. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

 3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt
  gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

 4. Waar in de statuten en het huishoudelijk reglement wordt gesproken over een manlijke benaming wordt tevens de vrouwelijke benaming bedoeld.

OPRICHTING

Artikel 2

De vereniging is op 1 maart 1922 te Amsterdam opgericht.

ZETEL

Artikel 3

De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

DUUR

Artikel 4

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met ultimo februari.

DOEL

Artikel 5

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.

 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps­korfbalsport.
 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door
  a. wedstrijden te houden;
  b. deel te nemen aan toernooien;
  c. trainingen van de leden te verzorgen;
  d. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
  e. de leden speel- en oefengelegenheid te verschaffen;
  f. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het Verbond uit te schrijven competities.
  g. het uitgeven van informatie, zowel regulier als incidenteel, op een schriftelijke en/of elektronische wijze.
  h. alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienste staande, middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
CLUBKOSTUUM

Artikel 6

Het clubkostuum is zwart-geel-zwart.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 7

De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

LEDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 8
 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het verenigingsregister zijn opgenomen. Het bestuur houdt een verenigingsregister bij waarin de namen en de adressen, alsmede de verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.
 1. Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn.

Artikel 9

 1. De leden worden onderscheiden in gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdiensten

 2. Gewone leden zijn zij die op de 1e juli van het desbetreffende jaar de leeftijd van l5 jaar hebben bereikt.
 1. Buitengewone leden zijn zij die op de 1e juli van het desbetreffende jaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.
 1. Leden van verdiensten zijn zij die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en worden door het bestuur benoemd.

 2. Ereleden zijn zij die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door de algemene vergadering met ten minste 2/3 deel van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn verkozen.

TOELATING DER LEDEN Artikel 10

 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede.

 2. Het bestuur beslist over de toelating van de leden.

 3. Bij niet-toelating kan het adspirant-lid beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Op de door het bestuur uit te roepen vergadering, binnen 3 weken, kan alsnog met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen tot toelating worden besloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 11

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid;
  c. door royement.

 2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid bij de secretaris van het bestuur te geschieden. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar waarbij een opzeggingstermijn van ten minste één maand in acht dient te worden genomen. Het bestuur kan instemmen met een andere opzeggingstermijn indien niet redelij­kerwijs kan worden gevergd dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd.
  Een opzegging in strijd met de in dit lid bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang van het verenigingsjaar volgend op dat waarin was opgezegd.
  De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.

 3. Een lid kan binnen één maand nadat een besluit is bekend gemaakt waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard zijn lidmaatschap opzeggen. Van deze mogelijkheid tot opzegging is uitgesloten een door de algemene vergadering goedgekeurde verhoging van de contributie of andere financiële verplichtingen. Voorts kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen binnen één maand nadat hem is medegedeeld dat de vereniging in een andere rechtsvorm is omgezet of gefuseerd is.

 4. Het bestuur kan een lid schorsen indien hij niet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, gehandeld heeft in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vereniging.
  Schorsing kan geschieden voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  Een geschorst lid kan binnen zeven dagen na ontvangst van het besluit van het bestuur beroep aantekenen bij de enquêtecommissie.­
RECHTEN VAN LEDEN
Artikel 12

 

Elke lid heeft de volgende rechten:

 

 1. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materiaal van de vereniging. Daarbij dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwijzin-gen in acht te worden genomen.

 

 1. te worden ingedeeld in een in de competitie uitkomende ploeg mits daarbij aan de door het KNKV gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden nageleefd. De indeling zal geschieden naar speelsterkte.
 2. deel te nemen aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.
 3. aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

ACTIEF EN PASSIEF STEMRECHT

Artikel 13

 1. Slechts gewone leden en ere-leden hebben actief stemrecht.

 2. Het actieve stemrecht kan niet aan een ander lid worden overgedragen. Elk gewoon lid heeft één stem.

 3. Elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de vereniging kent met dien verstande dat bestuursleden meerderjarig dienen te zijn.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 14

 1. Elk lid heeft onder meer de navolgende verplichtingen;
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en van de organen van de vereniging na te leven.
  b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden;
  c. de plichten, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
  d. indien hij 15 jaar of ouder is de algemene vergadering bij te wonen.

 2. Voorzover deze verplichtingen niet in de statuten en de reglementen zijn neerge­legd kunnen deze slechts na voorafgaande toestemming van de algemene vergade­ring worden opgelegd.

DONATEURS VAN DE VERENIGING

Artikel 15

 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage ter grootte van een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbedrag.

 2. De donateurs hebben het recht de wedstrijden, de algemene vergadering en de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

 3. Ook kunnen zij zich kandidaat stellen voor een commissie door de Algemene vergadering vast te stellen.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 16
 1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, donaties en andere inkomsten.

 2. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse, door de Algemene vergadering vast te stellen, contributie.
 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting van een lid tot het betalen van de contributie te verlenen.
 1. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.

HET BESTUUR

Artikel 17

Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester of een secretaris/penningmeester, die door de Alge-mene vergade­ring worden benoemd.

Artikel 18

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het ziet tevens toe op de naleving en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 2. Het bestuur is bevoegd delen van zijn taak te laten uitoefenen door commissies die door de algemene vergadering worden benoemd. De taken en samenstelling van deze commissies worden in het Huishoudelijk Reglement uitgewerkt.

 3. Het bestuur is gehouden zich in haar taak te laten bijstaan door een Verenigings-raad, welke wordt gevormd door vertegenwoordigers van de in lid 2 genoemde commissies.

 4. De Verenigingsraad heeft tot taak het adviseren van het bestuur over alle onderwer-pen de vereniging betreffende.

Artikel 19

 1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de gewone leden en de ere- leden gekozen.

 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling.

 3. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd:
  a. het bestuur: de kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de ledenvergadering aangekondigd.
  b. vijf of meer stemgerechtigde leden: de kandidaatstelling dient uiterlijk één week vóór het aanvangstijdstip van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn aangemeld.

 4. Kandidaatstelling staande de ledenvergadering is eveneens mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 20

 1. Het bestuur treedt af op de jaarlijkse algemene vergadering: de bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
 1. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, wordt door het bestuur tijdelijk (tot de eerstvolgende ledenvergadering) in de ontstane vacature voorzien.

 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 21

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het optreden in rechte, waaronder het voeren van gerechtelijke en arbitrale procedures behoeft de goedkeuring van ten minste twee/derde van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij rechtsmaatregelen dienen te worden getroffen die geen uitstel dulden.
Voor rechtshandelingen dienen alle bestuursleden te tekenen.

Artikel 22

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op een zo kort mogelijke termijn een algemene vergadering uit te schrijven waarin de vervulling van de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 23

 1. Het bestuur is gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schulde­naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een ander verbindt.

 2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet of een lening wordt verstrekt.

 3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten, welke per overeenkomst een waarde van € 25.000,– te boven gaan, behoeven vooraf de goedkeuring van ten minste twee/derde van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 24

Het bestuur is verplicht alle leden van het bestuur en de getroffen regeling voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 25

 1. Het bestuur brengt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag uit aan de algemene vergadering over de gang van zaken binnen de vereniging alsmede het door het bestuur gevoerde beleid.

 2. Indien na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn nog geen algemene vergadering is gehouden, kan ieder lid van de vereniging van het bestuur vorderen dat het deze verplichting nakomt.

Artikel 26

1.        Het bestuur legt op de jaarlijkse algemene vergadering de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring voor aan de leden. Deze stukken dienen door alle bestuursleden te worden ondertekend.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 2. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde bescheiden tien jaar te bewaren.

Artikel 27

 1. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascontrolecommissie van ten minste drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 2. De commissie onderzoekt de in art. 26 genoemde bescheiden en brengt over haar bevindingen verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering. Op basis daarvan verleent de algemene vergadering al dan niet decharge aan de penningmeester.

 3. De kascontrolecommissie verricht haar onderzoek zo vaak als zij nodig oordeelt doch in ieder geval aan het einde van het verenigingsjaar en bij tussentijds aftreden van de penningmeester.

 4. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door deze commissie gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 28

Het bestuur legt aan de algemene vergadering ter goedkeuring de ontwerpbegroting voor het volgende verenigingsjaar voor.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29

 1. Aan de algemene vergadering komt binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De vergadering is het hoogste beleidsbepalende orgaan binnen de vereniging.

 2. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een jaarlijk­se algemene vergadering gehouden.

 3. De datum voor deze vergadering wordt ten minste twee weken van te voren in het verenigingsorgaan aangekondigd. De agenda en de op de vergadering te bespreken stukken worden ten minste één week van te voren bekendgemaakt.

 4. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
  a. de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;
  b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 25 en 26, alsmede het verslag van de in artikel 27 genoemde kascontrole­commissie;
  c. de verkiezing van het bestuur, de kascontrolecommissie en de andere commis-sies;
  d. de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
  e. voorstellen van het bestuur of leden, mits aangekondigd in de agenda voor de algemene vergadering.

 5. Andere algemene vergaderingen dan in lid 2 bedoelde jaarlijkse worden gehouden
  zo dikwijls als het bestuur of de algemene vergadering dit noodzakelijk acht.

 6. Voorst is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemge­rechtigde leden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na het gedane verzoek. Indien door het bestuur niet binnen twee weken na dit gedane verzoek een ledenvergadering wordt uitgeschreven kunnen de betrokken leden zelf via het verenigingsorgaan een algemene vergadering bijeen roepen.

Artikel 30

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en donateurs.

 2. Over toelating van andere personen dan hierboven in lid 1 bedoeld beslist de algemene vergadering.

 3. Ieder niet geschorst stemgerechtigd lid heeft één stem.

 4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Artikel 31

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervan­ger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen. Deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

GELDIGHEID VAN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 32

 1. Een algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is ten minste een derde bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden.
 2. Indien een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet doorgaat wordt door het bestuur binnen één week een nieuwe vergadering uitgeschreven. Tussen de twee vergaderingen dienen ten minste twee weken te liggen.
 3. De tweede algemene vergadering is in ieder geval rechtsgeldig indien daarop géén andere punten worden behandeld dan voor de oorspronkelijke vergadering waren geagendeerd.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 33

 1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

 2. Voorzover statuten of wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrach­te stemmen.

 3. Een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is, naast het elders in deze Statuten bepaalde, vereist voor:
  a. het benoemen van een erelid;
  b. het wijzigen van de statuten;
  c. het wijzigen van het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 5 lid 1, het opheffen van de vereniging en het fuseren van de vereniging met andere verenigingen.

 4. Als ongeldig uitgebrachte stemmen worden bij stemmingen over personen aange-merkt stemmen die:
  a. ondertekend zijn;
  b. onleesbaar zijn;
  c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
  e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één persoon bevatten;
  f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

 5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 6. Ingeval er bij een vacature sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling wordt de voorgedragen kandidaat geacht te zijn gekozen.

 7. Aan een enkelvoudige kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontno­men door ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 8. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet zijnde de verkiezing van personen, dan is het verworpen. Indien bij een verkiezing de stemmen staken, dan vindt herstemming plaats tot één van de kandidaten de vereiste meerderheid heeft verworven.

 9. Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau aangewe­zen, bestaande uit drie personen.
  Het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen.
 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover er niet schrif­telijk over gestemd is.

 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 9 bedoelde oordeel de juistheid daarvan door de meerderheid van de stemgerechtigde leden betwist dan vindt schriftelijke herstemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de­zelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering.

KANDIDAATSTELLING VOOR BESTUURS- EN COMMISSIEFUNCTIES

Artikel 34

 1. Het bestuur doet een voordracht voor vacatures binnen het bestuur en de commis­sies. De voorgedragen kandidaten worden vermeld in de uitnodiging voor de algemene vergadering.

 2. Uiterlijk één week vóór de aanvang van de algemene vergadering kunnen zich tegenkandidaten bij het bestuur aanmelden. Deze dienen gesteund te worden door ten minste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk plaats te vinden en vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele verkiezing zal aanvaarden.

 3. Indien blijkt dat niet voor alle openstaande vacatures kandidaten beschikbaar zijn, kunnen zich tijdens de algemene vergadering nog kandidaten aanmelden. Zo nodig kan het bestuur met instemming van de meerderheid van de algemene vergadering na de vergadering nog trachten de resterende vacatures te vervullen.

STATUTENWIJZIGING Artikel 35

 1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de medede­ling dat aldaar een wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

 2. Indien een voorstel tot statutenwijziging door het bestuur wordt gedaan wordt dit in overeenstemming met art. 29 meegezonden met de agenda voor de algemene vergadering.

 3. Een voorstel tot statutenwijziging kan eveneens door een stemgerechtigd lid van de vereniging worden ingediend. Publicatie daarvan geschiedt op dezelfde wijze als hierboven in lid 2 is weergegeven.

 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de instemming van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien echter bij aanvang van de vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden. Over het tijdens de eerste algemene vergadering gedane voorstel kan dan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden worden besloten. Het voorstel is aangeno­men indien door tenminste een twee/ derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen daaraan goedkeuring is gehecht.

 5. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van de notariële akte zijn de voorzitter en de secretaris bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het in art. 1 bedoelde verenigingsregister.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING. Artikel 36

 1. De vereniging is ontbonden indien ten minste twee/derde der aanwezige stemgerechtigde leden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering daartoe besluiten. Het bepaalde in lid 4 van artikel 35 is van overeen­komstige toepassing.

 2. Bij ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door één of meer door de algemene vergadering aangewezen vereffenaars.

 3. Door de vereffenaar(s) wordt aan de algemene vergadering gerapporteerd omtrent de financiële situatie van de in ontbinding zijnde vereniging.

 4. De algemene vergadering besluit wat er met een eventueel batig saldo dient te geschieden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 37

 1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden de verdere regels omtrent de inrichting van de vereniging, het bestuur, de commissies en de leden vastge­steld.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 38

 1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

 2. Indien een voorstel tot reglementswijziging door het bestuur wordt gedaan wordt dit in overeenstemming met art. 29 van de statuten meegezonden met de agenda voor de algemene vergadering.

 3. Een voorstel tot reglementswijziging kan eveneens door een lid van de vereniging worden ingediend. Publicatie daarvan geschiedt op dezelfde wijze als in lid 2 is weergegeven.

 4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een/der­de van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Indien niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden.

Over het tijdens de eerste algemene vergadering gedane voorstel kan dan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 1. Het voorstel tot reglementswijziging bevat eveneens een ingangsdatum.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

De Amsterdamsche Korfbalclub “RECHT OP HET DOEL AF” (R.O.H.D.A.), opgericht 1 maart 1922, heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.

Artikel 2

Het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot en met ultimo februari. Artikel 3

Het clubkostuum is voor dames: zwart shirt met gele baan over borst en rug, korte zwarte rok. Voor de heren zelfde shirt en korte zwarte broek.

HOOFDSTUK 2 Van de leden

Artikel 4

De vereniging onderscheidt:

a. ereleden;

b. leden;

c. buitengewone leden.

d. donateurs

e. leden van verdiensten

Ereleden zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De verkiezing van ereleden geschiedt op voorstel van het bestuur door een ledenvergadering met ten minste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Gewone leden zijn zij die op de le juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 hebben bereikt.

Buitengewone leden zijn zij die op de le juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.

Wie lid van de vereniging wenst te worden deelt dit schriftelijk aan het bestuur mede. Voor buitengewone leden is bovendien de toestemming der ouders/verzorgers vereist. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereni­ging financieel met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage te steunen.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. schriftelijke opzegging aan de secretaris voor 1 maart of 1 september en met in-achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.

c. schriftelijke opzegging namens de vereniging (royement).
Dit kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren;

HOOFDSTUK 3 Verplichtingen der leden

Artikel 6

Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten, die door de algemene vergadering zijn genomen, ongeacht of zij bij het nemen der besluiten al dan niet tegenwoordig waren; zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering ervan mede te werken.

Artikel 7

a. Moedwillige beschadiging van eigendommen der vereniging of van de door haar in huur of bruikleen genomen goederen, komt voor rekening van de dader(s). De schade wordt door het bestuur bepaald.

b. Geldboetes, door het K.N.K.V. opgelegd, voortkomend uit wangedrag zijn voor rekening van de dader(s).

Artikel 8

Alle leden ontvangen bij hun aanneming een exemplaar der statuten en huishoudelijk reglement.

HOOFDSTUK 4 Contributies

Artikel 9

In de contributie onderscheidt men 3 groepen en wel:

a. voor leden van 18 jaar en ouder;

b. voor leden van 15 tot 18 jaar;

c. voor leden van 6 tot 15 jaar.

Het bedrag der contributie wordt bepaald door de jaarlijkse algemene vergadering.

Voor de overgang naar een volgende contributiegroep wordt de leeftijd per 1 september aangehouden.

Artikel 10

De contributie dient aan het begin van iedere maand te worden voldaan. Het bestuur kan, bij niet tijdig voldoen van de contributie, de leden het deelnemen aan wedstrijden, oefe­ningen en andere rechten tijdelijk ontzeggen.

Artikel 11

De verplichting tot betaling van contributie vangt aan in de maand, waarin men als lid is aangenomen. Ontvangen gelden worden als regel niet gerestitueerd, tenzij het bestuur, gezien de omstandigheden, een ander besluit neemt.

HOOFDSTUK 5 Rechten van leden en donateurs

Artikel 12

Leden hebben het recht:

a. tot het deelnemen aan oefeningen en wedstrijden, onverminderd het bepaalde in art. 10.

b. tot het schriftelijk indienen van voorstellen;

c. van stemming (met in achtneming van Art. 13 der statuten).

Artikel 13

Donateurs hebben het recht:

a. tot het bijwonen van oefeningen en wedstrijden, echter niet tot het deelnemen daaraan;

b. tot het bijwonen van ledenvergaderingen, echter zonder het recht van stemming.

Artikel 14

Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging, doch staan overigens, wat hun rechten en plichten betreft, gelijk met de leden.

HOOFDSTUK 6 Het Bestuur

Artikel 15

Het bestuur bestaat uit vijf meerderjarige leden, te weten:

a. voorzitter;

b. secretaris;

c. penningmeester;

d. bestuurder korfbalzaken;

e. bestuurder verenigingsactiviteiten.

Het bestuur wordt gekozen uit en door de leden voor de tijd van 2 jaar. Allen worden in functie gekozen. De plaatsvervangende functies verdelen de bestuursleden onderling.

Op even jaartallen treden af: Voorzitter, penningmeester en bestuurder korfbalzaken, op oneven jaartallen secretaris en bestuurder verenigingsactiviteiten. De aftredenen zijn ter-stond herkiesbaar. Nieuwe kandidaten moeten minstens één week voor de algemene ver-gadering aan het bestuur kenbaar worden gemaakt, waarbij een schrijven dient te worden overlegd, dat de kandidaat een eventuele benoeming aanvaardt. Zijn er geen nieuwe kan-didaten gesteld, dan zijn de aftredende bestuursleden, indien zij zich herkiesbaar stellen, herkozen.

Artikel 16

Bij het bedanken of tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt door het bestuur tijdelijk (tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering) in de ontstane vacature voorzien.

Artikel 17

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penning­meester of de voorzitter en secretaris/penningmeester.

Artikel 18

Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement, benevens alle andere regelen en bepalingen.

Artikel 19

De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast; hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is bevoegd een vergadering tijdelijk te schorsen. Hij is de woordvoerder van het bestuur; hij kan alle stukken van de vereniging uitgaande, zo hij zulks verlangt, mede ondertekenen. Hij is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereniging. De plaatsvervangende voorzitter treedt bij ontstentenis van de voorzitter in diens plaats op; hij treedt, zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 20

De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij on-dertekent alle stukken van het bestuur uitgaande en is verplicht hiervan kopie te houden.

Hij houdt de notulen van alle vergaderingen bij, die na goedkeuring door de vergadering, door hem en de voorzitter worden ondertekend. Bestuursbesluiten worden door hem, voorzover het bestuur zulks nodig acht, in het officieel orgaan van de vereniging ge-plaatst. Hij heeft het beheer over het archief. In de J.A.V., bedoeld in art. 29 der statuten, brengt hij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 21

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten.

Hij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en van de uitvoering van besluiten van de vergadering. Hij is verplicht de voorzitter, op diens ver-zoek, inzage te geven van zijn administratie en hem de kas te tonen. Hij is verplicht, voorzover mogelijk, bewijsstukken van betaling te vragen. In de J.A.V. bedoeld in artikel 29 van de statuten, brengt hij namens het bestuur verslag uit over de toestand der geldmid-delen van de vereniging gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Het beheer van de pen-ningmeester wordt gecontroleerd door een commissie van drie personen, geen bestuurs-leden zijnde, te benoemen door de algemene ledenvergadering als bedoeld in art. 29 van de statuten. Indien de kas tijdens het boekjaar niet in orde wordt bevonden, zal de pen-ningmeester het ontbrekende moeten aanzuiveren. De hoogste beslissing in een dergelijke kwestie berust bij de algemene vergadering. De plaatsvervangend penningmeester ver-vangt hem bij zijn ontstentenis.

Artikel 22

Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt is hij verplicht de commissie bedoeld in art. 27 in staat te stellen het beheer te controleren; eerst na akkoordbevinding wordt hij van de verantwoordelijkheid ontslagen, na alle onder zijn berusting zijnde eigendommen der vereniging aan het bestuur te hebben overgedragen. Een en ander moet binnen 3 weken na de datum van zijn bedanken geschieden.

Artikel 23

De wedstrijdsecretaris is lid van de Korfbal Technische Commissie (KTC) en treedt als wedstrijdsecretaris op voor alle spelende leden, behoudens voor de aspiranten en pupillen. Hij geeft van alle wedstrijden kennis aan de leden op een wijze zoals in de statuten in artikel 5, lid 3, sub g, is bepaald.

Hij stelt, tenzij in de KTC anders is besloten, in overleg met de KTC de invaller vast.

De KTC benoemt bij ontstentenis van de wedstrijdsecretaris een plaatsvervangend wed-strijdsecretaris welke gedurende zijn waarneming in de bevoegdheden van de wedstrijd-secretaris treedt.

HOOFDSTUK 7 Commissies

Artikel 24

De Keuzecommissie voor de aspiranten en pupillen bestaat uit tenminste vier leden, welke door de J.A.V. worden gekozen; als vijfde lid wordt de wedstrijdsecretaris toegevoegd. Zij deelt de teams in doch behoudt zich het recht voor gedurende het seizoen in de samenstel-ling hiervan verandering aan te brengen. Zij regelt oefenwedstrijden en trainingen. Ieder lid van de commissie behoort zoveel mogelijk de wedstrijden der teams bij te wonen, ten-einde voldoende over de spelcapa­citeiten der leden te kunnen oordelen. De aanvoerders worden door de commissie aangewezen. De commissies brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 25

De clubhuiscommissie bestaat uit tenminste vijf leden, die door de J.A.V. worden ge-kozen. Zij benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij is belast met het (doen) organiseren van verenigingsactiviteiten voor leden, behoudens de aspiranten en pupillen, welke beogen een ontspannend karakter te hebben en geen directe relatie hebben met korfbal. De commissie houdt afzonderlijke kas bij m.b.t. de resultaten van haar activiteiten. De commissie brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 26

De kascontrolecommissie bestaat uit 3 personen, die door de J.A.V. worden gekozen en die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij onderzoekt de boeken en de kassen van alle commissies en brengt op de J.A.V. verslag uit.

Artikel 27

De aspiranten en pupillencommissie dient uit tenminste vijf leden te bestaan, welke op de J.A.V. worden gekozen. Zij benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en een pen-ningmeester. Deze commissie heeft de zorg over alle aspiranten, pupillen en welpen van de vereniging en draagt daarbij eveneens zorg voor het (doen) organiseren van vereni-gingsactiviteiten voor haar doelgroep, welke beogen een ontspannend karakter te hebben en geen directe relatie hebben met korfbal. De commissie heeft ook tot taak het (dien) organiseren van activiteiten op het terrein van jeugdwerving. De commissies brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 28

De enquêtecommissie bestaat uit vijf meerderjarige personen die door de J.A.V. worden gekozen. Zij heeft tot taak: alle klachten omtrent en van leden binnen 14 dagen te onder-zoeken.

Zij brengt uitvoerig verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur. Zij is te allen tijde een adviserende commissie.

Artikel 29

Het Jeugdbestuur bestaat uit tenminste drie leden die op de J.A.V. worden gekozen. Zij benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester Deze commissie heeft de zorg voor alle nevenactiviteiten voor jeugdleden van 15 t/m 23 jaar, maar kan in overleg met de in artikel 25 en 27 genoemde commissies haar leeftijdsdoelgroep voor het in het overleg te brengen activiteiten wijzigen. Het jeugdbestuur brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigings-jaar.

Artikel 30

De onderhoudscommissie bestaat uit tenminste drie leden die op de J.A.V. worden geko-zen. Zij heeft tot taak te zorgen voor het materiaal en het onderhoud van het materiaal. Zij treedt eveneens op als onderhoudscommissie van het clubgebouw welke onder beheer is van de betrokken beheersstichting. Zij brengt tussentijds verslag uit aan en in de Vereni-gingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 31

De Korfbal Technisch Commissie bestaat uit tenminste vijf leden die op de J.A.V. worden gekozen. Als extra lid wordt toegevoegd de wedstrijdsecretaris. Zij heeft tot taak een zo goed mogelijk technisch beleid te voeren voor alle prestatiegerichte ploegen d.m.v. trai-ningen, trainersbijeenkomsten enz. Ook draagt zij zorg voor een korfbaltechnische visie voor de gehele vereniging. Eveneens draagt zij zorg voor de realisering van de benoeming van trainers en coaches, het realiseren van trainingsruimten en het (doen) opstellen van trainingsschema’s.

Besluiten over mogelijk gewenste en/of noodzakelijke financiering van haar activiteiten dienen in overleg met het bestuur te worden genomen.

Hiernaast heeft de commissie tot taak de teams samen te stellen, behoudens die voor de aspiranten en pupillen, doch behoudt zich het recht voor gedurende het seizoen in de samenstelling hiervan verandering aan te brengen, met uitzondering van het eerste team.

Ieder lid van de commissie behoort zoveel mogelijk de wedstrijden der teams bij te wonen, teneinde voldoende over de spelcapa­citeiten der leden te kunnen oordelen.

De aanvoerders worden door de commissie aangewezen.

De commissie brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 32

De Sponsorcommissie bestaat uit tenminste vijf leden die op de J.A.V. worden gekozen. Zij heeft tot taak initiatieven te nemen en activiteiten te ontplooien die beogen dat de vereniging in staat is en blijft om middels zogenaamde externe financiering de niet regu-liere extra verenigingsactiviteiten te bekostigen.

De commissie brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 33

De redactiecommissie wordt gevormd door tenminste zes leden. Deze commissie draagt zorg voor de reguliere informatie die naar de leden dient te gaan.

De commissie brengt tussentijds verslag uit aan en in de Verenigingsraad en jaarlijks op de J.A.V. over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 34

Bij het bedanken of tussentijds aftreden van een commissielid, wordt door de betrokken commissie in overleg met het bestuur tijdelijk (tot de eerstvolgende J.A.V.) in de ontstane vacature voorzien.

HOOFDSTUK 8 De aanvoerder

Artikel 35

De aanvoerder is gedurende de wedstrijd de vertegenwoordiger van de vereniging. Hij ziet toe, dat alle medespelenden in volledig clubkostuum spelen. Hij is verplicht de formu-lieren, benodigd voor een wedstrijd, volledig ingevuld bij de wedstrijdsecretaris in te leveren. Het bestuur kan hem bij nalatigheid van zijn functie ontheffen.

HOOFDSTUK 9 Officieel Orgaan en Bonden

Artikel 36

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, sub g, van de statuten is de vereniging gehouden om regelmatig middels een uitgave, schriftelijk en/of elektronisch, interne mededelingen naar de leden over te brengen. De zorg voor deze uitgave berust bij een redactiecommissie zoals genoemd in artikel 33. De fungerend redacteur is verantwoordelijk voor alle opgeno­men artikelen en berichten en kan ingezonden stukken weigeren te plaatsen.

Artikel 37

De vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (verkort

 1. N. K. V.).

HOOFDSTUK 10

Artikel 38

Tot het opleggen van straffen is uitsluitend het bestuur bevoegd. Deze worden, in princi-pe, niet eerder opgelegd, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich mon-deling te verantwoorden.

De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

 1. berisping;
 2. tijdelijk uitsluiting van het deelnemen aan oefeningen en wedstrijden;
 3. In zeer ernstige gevallen heeft het bestuur het recht een lid zonder verhoor te royeren. Onder strafbaar gedrag wordt verstaan al datgene, waardoor de belangen van de vere-niging geschaad worden

Artikel 39

Het bestuur is verplicht gestrafte personen schriftelijk van hun straf in kennis te stellen. Ook door publicatie van de opgelegde straf in de uitgave van de vereniging, zoals genoemd in artikel 36, houdt het bestuur zich aan deze verplichting.

Artikel 40

Gestraften hebben het recht binnen zeven dagen na het opleggen van de straf in beroep te gaan hij de enquêtecommissie.

HOOFDSTUK 11 Slotbepalingen

Artike1 41

Het bestuur heeft het recht op bepaalde dagen en uren het terrein te sluiten. Artikel 42

Door zijn/haar toetreden erkent ieder lid bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 43

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!