Het vervolg: ‘Hoe gaat het op weg naar een gezond 100-jarig Rohda in 2022?’

Aan alle leden, ereleden, commissieleden, donateurs en club van 50,

Op maandag 14 december vindt vanaf 20.00 uur de 98e jaarvergadering plaats. Uiteraard zal dit vanwege alle Covid19 perikelen anders gaan dan gebruikelijk. Wij zullen jullie online bijpraten over de onderwerpen die  zijn ingezet om de toekomst van onze club veilig te stellen. Wij zullen hiervoor gebruik maken van een speciaal voor dit doel ontworpen service. Over hoe dit verder werkt zal een aparte instructie gestuurd worden.

De volgende onderwerpen zullen met name besproken worden:

 • Jeugdafdeling uitbreiden en ledenbehoud
 • Vrijwilligers
 • Ledenbestand en toekomst

Agenda

 1. Opening en notulen (J.A.V. van 23 oktober 2019; wordt apart aan de leden gemaild)
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Rekening en verantwoording penningmeester:
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag van de kascontrolecommissie
 4. Verantwoording bestuur:
  • Terugblik 2019-2020
  • Stand van zaken jeugd
  • Stand van zaken vrijwilligers
  • Ledenbestand en toekomst
 5. Begroting
 6. Bestuursverkiezingen
 7. Verkiezing commissies
 8. Rondvraag en sluiting

 

Bestuursverkiezing:

 • Stephanie Brewster is tussentijds toegetreden als bestuurslid en is verkiesbaar.

Vacatures bestuur:

 • Secretaris, verenigingsactiviteiten, jeugd- en breedtesport

Het bijwonen van de J.A.V. is verplicht voor alle leden, die op het moment van de J.A.V. 15 jaar of ouder zijn. Gezien het belang van deze avond, stelt het bestuur het zeer op prijs als er een grote digitale opkomst is.

Het financieel jaarverslag en de begroting, zullen toegestuurd worden met de overige stukken.

Namens het bestuur,

René Kruse